Ještě nemáš svůj eshop?
Je to tak jednoduché...
490,-
Kč/měsíc
ApiShop
Basic
základní verze

Rozšířená verze ApiShop
Neváhejte a začněte...
890,-
Kč/měsíc
akce hosting
a doména
zdarma

Podmínky a ustanovení (licenční ujednání)

Copyright (výhrada autorského práva)

Systémová aplikace internetového obchodu ApiShop (dále jen systém) je výhradním vlastnictvím společnosti Apis press, s.r.o., Křižíkova 491/7, 674 01 Třebíč, IČ: 25554158. Systém, jeho součásti a obsah jsou chráněny autorským právem a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, kde podle ustanovení § 3 zákona č.121/2000 Sb. jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva ve veřejném zájmu.
Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel, nájemce či vlastník licence systému právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

Licence

Použití a redistribuce systému v původním i upraveném tvaru, jsou povoleny pouze se svolením vlastníka, tj. společnosti Apis press, s.r.o., a to za následujících podmínek:

  • administrace systému musí obsahovat viditelný nezměněný copyright s původními odkazy,
  • je povoleno upravovat zdrojové kódy systému, ne však zahrnovat (kopírovat) jejich části do jiných systémů,
  • není povoleno vydávat systém za vlastní dílo.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento systém je poskytován autorem jak stojí a leží a jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk a záruky vhodnosti pro jakýkoliv účel jsou popřeny. Autor nebude v žádném případě odpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo vyplývající škody (včetně, ale nejen, škod vzniklých narušením dodávek zboží nebo služeb; ztrátou použitelnosti, dat nebo zisků; nebo přerušením obchodní činnosti) jakkoliv způsobené na základě jakékoliv teorie o zodpovědnosti, ať už plynoucí z jiného smluvního vztahu, určité zodpovědnosti nebo přečinu (včetně nedbalosti) na jakémkoliv způsobu použití tohoto systému, i v případě, že byl autor upozorněn na možnost takových škod.

Platnost a změna znění licence

Tato licence je platná pro všechny verze systému. Autor si vyhrazuje právo na změnu znění licenčního ujednání. Změny vstupují v platnost dnem uveřejnění na oficiálních stránkách.
Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2011.

Podmínky zpracování osobních údajů

Odesláním údajů dobrovolně uděluji poskytovateli společnosti Apis press, s.r.o., Křižíkova 491/7, 674 01 Třebíč, IČ: 25554158, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje zpracovávala pro účely:

  • zařazení do databáze společnosti Apis press, s.r.o. (ApiShop.cz, tisknise.cz),
  • zasílání nabídek zboží a služeb poskytovaných společností Apis press, s.r.o. nebo jejími obchodními partnery,
  • zasílání informací z oblasti polygrafie, webdesignu a tvorby internetových aplikací,
  • provádění marketingových průzkumů.

Souhlasím, aby moje osobní údaje byly poskytované třetím stranám, tj. subjektům spolupracujícím se společností Apis press, s.r.o. na databázi ApiShop.cz, tisknise.cz, jako jsou společnosti skupiny ApiShop. Zároveň souhlasím, aby moje osobní údaje byly poskytované také třetím stranám, subjektům spolupracujícím se společností Apis press, s.r.o. na databázi ApiShop.cz, tisknise.cz, i za předpokladu, že při tomto poskytnutí osobních údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky. Společnost Apis press, s.r.o. prohlašuje, že uvedené osobní údaje použije pouze na uvedené účely. Získané informace také použijeme ke komunikaci s vámi emailem nebo poštou.

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na další webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nejsou pokryty naší ochranou osobních údajů.

Poučení:

  • Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat dopisem doručeným do sídla společnosti,
  • Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a poskytovatel nemá právní nárok na jejich získávání.
  • Ochrana vašich osobních údajů je vykonávána podle zákona č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a máte zachovaná všechny práva ve smyslu § 21 tohoto zákona.

Cookies

„Cookies“ jsou informace zasíláné webovým serverem do webového prohlížeče, které umožňují serveru sběr dat z prohlížeče. O cookies naleznete více informací na www.cookiecentral.com. ApiShop.cz, tisknise.cz používá cookies k zajištění bezpečnosti a autentičnosti registrovaných uživatelů, k identifikaci vracejících se návštěvníků na webové stránky a k zajištění monitorování pohybu. Návštěvníkům našich webových stránek jsou zasílány anonymní cookies, které monitorují pohyb návštěvníků a vyhodnocují demografický profil. V případě, že navštívíte naše stránky kliknutím na náš odkaz na cizích stránkách jsou vám zaslány anonymní cookies s omezenou platností, které nám pomohou analyzovat efektivnost našich reklamních kampaní a případně upravit náš vztah s poskytovateli přidružených webových stránek. Většina webových prohlížečů umožňuje funkci cookies vypnout. Bližší informace jak toto provést naleznete v manuálu pro svůj prohlížeč. V případě, že jsou cookies zakázány není možné vyžívat online služby ApiShop.cz, tisknise.cz.

V případě neaktuálnosti vámi poskytnutých údajů, pro splnění účelu, po podání námitky a nebo v případě zrušení členství v databázi ApiShop.cz, tisknise.cz budou tyto údaje zlikvidované. Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že ním poskytnuté údaje jsou pravdivé a jejich změnu bezodkladně oznámí společnosti Apis press, s.r.o.